Humán irányultság

Tanulmányi terület Humán irányultság
Kód0406
Felvehető15 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2023. január 21-én).
Iskolai szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + szóbeli
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A speciális humán csoportok diákjai emelt óraszámban tanulják a történelmet, valamint a magyar nyelvet és irodalmat.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a humán tantárgyak iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a történelem és/vagy a magyar nyelv és irodalom a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*jog, közgazdaság, államigazgatás, tanár, valamint a médiával és kommunikációval kapcsolatos pályák).

A humán osztályainkban folyó történelem és magyar oktatás

A rendszerváltást követő elmúlt évtizedben érezhetően megnőtt az érdeklődés a társadalomtudományok, ezen belül a történettudomány, a történelem tanulása iránt. Iskolánk jellegéből adódik, hogy felkészíti tanulóit a felsőfokú képzésre, az egyetemi, főiskolai felvételi színvonal elérésére. Ezért döntött úgy évekkel ezelőtt az iskolavezetés, hogy a humán csoportok beindításával megpróbál megfelelni a jelentkező tanulói igényeknek: magyar nyelv és irodalomból illetve történelemből a követelményeknek megfelelő, mélyebb, átfogóbb ismeretek nyújtására biztosít lehetőséget a csoportok megszervezésével.

A történelmet valamint a magyar nyelvet és irodalmat a négy év során mindvégig emelt óraszámban, kis létszámú, 15-17 fős csoportokban tanulják a diákok, ami lehetőséget biztosít a tananyag elmélyültebb elsajátítására, az összefüggések alaposabb áttekintésére, a logikusabb rendszerezésre, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülésre. Célunk nem annyira az ismeretanyag mennyiségi növelése, inkább az elmélyült, alapos tanulás lehetőségének biztosítása, és legfőképpen a mai kor és érettségi követelményeinek megfelelően az írás- és szóbeli kommunikációs készség erőteljes fejlesztése. Ez utóbbiak a választott pályán is elengedhetetlenül szükségesek a sikeres szerepléshez.

A humán tantárgyak oktatásának magas színvonalát számos szép eredmény bizonyítja. A 2015-2020 között OKTV döntős tanulóink voltak magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből és mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból is.

Külön is szeretnénk felhívni figyelmet a Radnóti Tavaszi Kulturális Fesztiválra, ahol mindenki megmutathatja, miben – zenében, táncban, színjátszásban, versírásban, versmondásban – tehetséges. A kulturális hét minden napja egy-egy téma köré szerveződik. Az előadásokon, beszélgetéseken nemcsak a diákok, hanem tanáraink és meghívott előadóink is részt vesznek..

Témakörjegyzék a magyar szóbeli felvételihez

 • Irodalmi alapfogalmak ismerete – műnemek, műfajok, Költői képek, alakzatok (pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora stb.)
 • Verstani alapismeretek (pl. ritmus, rím, alliteráció stb.)
 • Ismeretek az alapvető irodalomtörténeti korszakokról, korstílusokról, stílusirányzatokról 
 • Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (pl. reformkor, nemzeti romantika, a XX. század első fele)
 • Jeles íróink, költőink portréja – Petőfi, Arany, Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz, József Attila

Beszámoló házi olvasmányokról, egyéb olvasmányélményekről 

Leíró nyelvtani ismeretek a különböző nyelvi szintekről: 

 • Hangrendszerünk, hangtörvény
 • Az egyes szófajok jellemzői, szófajba sorolás
 • Alaktani ismeretek (toldalékolás, szóelemekre bontás)
 • Mondattani ismeretek (mondatfajták, mondatrészek, az egyszerű mondat)

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat

A magyar szóbeli felvételi vizsga értékelési szempontjai:

 • tárgyi tudás, tájékozottság 8 pont
 • nyelvi, irodalmi ismeretek, azok alkalmazása 6 pont
 • témának megfelelő fogalomhasználat 3 pont
 • értő olvasás, írott szöveg megértése 3 pont
 • köznyelvi norma biztos ismerete; a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs, hangnem, stílus; gördülékeny, érthető mondat- és szövegalkotás 3 pont
 • világos és lényegre törő, szabatos előadás 2 pont

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei és az értékelés szempontjai

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei és az értékelés szempontjai

 • I. István
 • IV. Béla és a tatárjárás
 • a Hunyadiak
 • a várháborúk, török elleni küzdelem
 • a reformkor
 • az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
 • a kiegyezés és a dualizmusa nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás
 • az első és a második ipari forradalom
 • az első világháború

Az értékelés során a következőket vesszük figyelembe:

 • konkrét tárgyi tudás
 • térbeli és időbeli tájékozódás
 • ábraleolvasás, -értelmezés
 • atlaszhasználat
 • előadásmód 

A felelet előtt 15 perc felkészülési időt biztosítunk. A felelet időtartama: maximum 15 perc.