Humán irányultság

Tanulmányi terület Humán irányultság
Kód0406
Felvehető15 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
Iskolai szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + szóbeli
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A speciális humán csoportok diákjai emelt óraszámban tanulják a történelmet, valamint a magyar nyelvet és irodalmat.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a humán tantárgyak iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a történelem és/vagy a magyar nyelv és irodalom a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*jog, közgazdaság, államigazgatás, tanár, valamint a médiával és kommunikációval kapcsolatos pályák).

A humán osztályainkban folyó történelem és magyar oktatás

Változó világunkban egyre fontosabb szerepet töltenek be a társadalomtudományok. Ugyanakkor iskolánk jellegéből adódik, hogy felkészíti tanulóit a felsőfokú tanulmányokra. A humán tagozattal gimnáziumunk ezt a kettős igényt igyekszik kielégíteni, amennyiben magyar nyelv és irodalomból, illetve történelemből a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelő, mélyebb, átfogóbb ismeretek nyújtására és készségalapú tudás megszerzésére biztosít lehetőséget.

A történelmet, valamint a magyar nyelvet és az irodalmat a négy év során mindvégig emelt óraszámban, kis létszámú, 14-18 fős csoportokban tanulják a diákok, lehetővé téve a tananyag megértő elsajátítását, az összefüggések alaposabb áttekintését, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülést. Célunk nem az ismeretanyag mennyiségi növelése, hanem az elmélyült, alapos tanulás segítése, az írásbeli és szóbeli kommunikációs készség célzott fejlesztése. Diákjaink rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, amelyeknek elsődleges célja ugyancsak az egyéni és szociális készségeik fejlesztése. A tagozat törekszik tanórán kívüli, a diákok számára élményt jelentő tanulási módszerek alkalmazására és az együttműködésre más oktatási és kulturális intézményekkel (SZTE BTK, Móra Ferenc Múzeum, Csongrád-Csanád Megyei Levéltár, Szegedi Nemzeti Színház).

Külön is szeretnénk felhívni a figyelmet a Radnóti Tavaszi Kulturális Fesztiválra, ahol mindenki megmutathatja, miben – zenében, táncban, színjátszásban, versírásban, versmondásban – tehetséges. A tagozat szakmai munkájában fontos szerepet tölt be a Tudomány hete, amelyen neves történészek, irodalmárok, kutatók tartanak előadásokat diákjaink számára.

A tagozat eredményességét mutatja, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek az OKTV-n és más országos versenyeken, és felvételt nyernek az általuk kiválasztott felsőoktatási intézménybe. 

Témakörjegyzék a magyar szóbeli felvételihez

 • Irodalmi alapfogalmak ismerete – műnemek, műfajok, Költői képek, alakzatok (pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora stb.)
 • Verstani alapismeretek (pl. ritmus, rím, alliteráció stb.)
 • Ismeretek az alapvető irodalomtörténeti korszakokról, korstílusokról, stílusirányzatokról 
 • Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (pl. reformkor, nemzeti romantika, a XX. század első fele)
 • Jeles íróink, költőink portréja – Petőfi, Arany, Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz, József Attila

Beszámoló házi olvasmányokról, egyéb olvasmányélményekről 

Leíró nyelvtani ismeretek a különböző nyelvi szintekről: 

 • Hangrendszerünk, hangtörvény
 • Az egyes szófajok jellemzői, szófajba sorolás
 • Alaktani ismeretek (toldalékolás, szóelemekre bontás)
 • Mondattani ismeretek (mondatfajták, mondatrészek, az egyszerű mondat)

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat

A magyar szóbeli felvételi vizsga értékelési szempontjai:

 • tárgyi tudás, tájékozottság 8 pont
 • nyelvi, irodalmi ismeretek, azok alkalmazása 6 pont
 • témának megfelelő fogalomhasználat 3 pont
 • értő olvasás, írott szöveg megértése 3 pont
 • köznyelvi norma biztos ismerete; a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs, hangnem, stílus; gördülékeny, érthető mondat- és szövegalkotás 3 pont
 • világos és lényegre törő, szabatos előadás 2 pont

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei és az értékelés szempontjai

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei és az értékelés szempontjai

 • I. István
 • IV. Béla és a tatárjárás
 • a Hunyadiak
 • a várháborúk, török elleni küzdelem
 • a reformkor
 • az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
 • a kiegyezés és a dualizmusa nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás
 • az első és a második ipari forradalom
 • az első világháború

Az értékelés során a következőket vesszük figyelembe:

 • konkrét tárgyi tudás
 • térbeli és időbeli tájékozódás
 • ábraleolvasás, -értelmezés
 • atlaszhasználat
 • előadásmód 

A felelet előtt 15 perc felkészülési időt biztosítunk. A felelet időtartama: maximum 15 perc.