Általános tudnivalók

Tehetséggondozó iskola

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008-ban a Tehetséggondozó iskola címet adományozta gimnáziumunknak.

Azok a középiskolák nyújthatták be a pályázatukat e címre, amelyek megfeleltek a következő előírásoknak:

  • a pályázó középiskolában legalább öt tanítási év óta emelt szintű oktatás folyik
  • az adott intézményben az elmúlt öt év vonatkozásában az első helyként benyújtott felvételi kérelmek száma meghaladta a felvehető létszám másfélszeresét
  • a pályázó középiskola a pedagógiai programjában szerepelteti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységeket,
  • rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek alapján képesek teljesíteni a kiemelkedő tehetségek felismerésével és gondozásával járó intézményi feladatokat,
  • a középiskolában alkalmazásban állnak olyan pedagógusok, akik tehetségpedagógiai és tehetségpszichológiai szakismeretekkel rendelkeznek,
  • az adott középiskolában az emelt óraszámmal meghirdetett képzéshez kötődő érettségi vizsgatárgy vonatkozásában a nevelőtestület tagjai közül többen elvégezték az emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítő képzést,
  • a nevelőtestület tagjai közül többen részt vesznek szakmai közéleti tevékenységben, így rendelkeznek szakértői képesítéssel, tankönyvírói, lektorálási tevékenységet végeznek, taneszköz-készítési, tanulmányi versenybizottsági munkához kötődő tapasztalattal rendelkeznek,
  • a középiskola az utolsó két évfolyamán emelt szintű képzést kínál a kötelező érettségi vizsgatárgyak mellett az alábbiakban felsorolt tantárgyak közül legalább egy tantárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz),
  • a középiskola könyvtára és informatikai felszereltsége információs és tudásbázisul szolgál, tudástárnak a funkcióját is elláthatja a középiskola környezetében,
  • az országos tanulmányi, sport és művészeti versenyeken a középiskola tanulói közül minden tanévben bejutott tanuló valamely verseny országos döntőjébe vagy középdöntőjébe.E kritériumoknak az országban 18 középiskola, köztük a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium felelt meg.

A nyelvválasztás

A hat évfolyamos osztályban az első két évben (7-8.), valamint az Arany János Tehetséggondozó osztály 9. előkészítő évében a tanulók egy idegen nyelvet, majd 9. (illetve az AJTP osztály esetében a 10.) osztálytól kezdve valamennyi osztályban két idegen nyelvet tanulnak egyéni választás szerint, ún. sávos* nyelvoktatási rendszerben, tudásszintjüknek megfelelő nyelvi csoportokban.

(*Iskolánkban tizenegy évvel ezelőtt dolgoztuk ki és vezettük be az úgynevezett sávos nyelvoktatást. A rendszer lényege az, hogy angolból tudásszint szerint kis csoportokba, azaz sávokba sorolják a diákokat a szaktanárok, vagyis a nyelvet nem osztálykeretben, hanem a több osztályból kiválasztott tanulók 15-18 fős csoportjaiban tanulják. Ennek az a legnagyobb előnye, hogy a közel azonos tudással rendelkezők kerülnek egy csoportba. Ha később kiderül, hogy egy diák mégis jobb képességekkel rendelkezik mint a csoportba járó többi diák, magasabb sávba kerülhet, ha a magasabb sáv felmérő tesztjét legalább 70%-ra teljesítette.
Előfordulhat az is, hogy év közben derül ki, hogy valaki nehezen követi a nyelvi órákat, esetleg lemaradt csoporttársaitól és újratanulásra van szüksége. Ilyenkor több sikerélménye lehet, ha egy kezdőbb csoportba kerül, természetesen osztályváltás és órarendváltás nélkül. Ez a sávos oktatás másik előnye.)

Választható idegen nyelvek:

Első nyelvként: angol vagy német.
Második nyelvként: angol, francia, kínai, latin, német, olasz, orosz, spanyol.

Az emelt óraszámú angol nyelvi osztályban az első idegen nyelv az angol.
Az emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportban a spanyol mellett angol nyelvet tanulhatnak a diákok.

A választott nyelvet a jelentkezési lapon nem kell megjelölni, a felvételt nyert tanulók a nyelvválasztásról a felvételt követően dönthetnek. Az iskola által a felvételt nyert tanulónak kiküldött nyelvi adatlapon fel kell tüntetni, hogy második idegen nyelvként melyiket szeretné a diák elsősorban és másodsorban tanulni. Erre azért van szükség, hogy ha például az elsősorban választott nyelvből nincs kellő számú jelentkező, vagy nincs haladó csoport, ekkor a másodsorban választott 2. idegen nyelvi csoportba sorolhassuk a tanulót.

Angol (és kellő számú jelentkező esetén német) nyelvből a megfelelő csoportba történő besorolás úgy történik, hogy a már felvett diákok a tanév elején, egy iskolánk munkaközössége által összeállított tesztet töltenek ki, mely alapján a szaktanárok eldöntik, hogy ki melyik sávba fog kerülni. Angol nyelvből az Oxford, német nyelvből pedig a Deutsch.com sorozat köteteit használjuk alaptankönyvként, ezeket sok egyéb tanítási anyaggal egészül ki a feladatok és a követelmények függvényében.

A többi, 2. idegen nyelvből nincs tudásszintmérés, a diákok nyelvi adatlapon történt jelentkezése alapján dől el, hogy ki melyik csoportba kerül.

Újdonság a kínai nyelv oktatása. Napjaink meghatározó gazdaságának nyelvét a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés keretében a 2009-2010. tanévtől tanulhatják iskolánkban a diákok. 

Nyílt napok

A szülők és az érdeklődő tanulók a beiskolázással, a gimnáziumban folyó oktatással, valamint a felvételivel kapcsolatos bármely kérdésükre választ kaphatnak a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Nyílt napjain, melyeket 2023. november 20-án és 2024. január 29-én 17:00 órakor tartunk a gimnázium épületében. A novemberi tájékoztatónk témája: felvételi és beiskolázási lehetőségek.
A januári tájékoztató témája: az írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek értékelése, jelentkezési lehetőségek és megfontolások.

Digitális kultúra

A XXI. században érvényesülni kívánó ember számára elengedhetetlen a megfelelő szintű számítógép-kezelői tudás megszerzése. Ehhez nyújt segítséget iskolánk jól felszerelt tantermeivel, magas fokon képzett informatika szakos tanáraival.
Az oktatás célja, hogy minél több diákunk szerezze meg az Európa minden országában elfogadott nemzetközi számítógép-használói jogosítványt (ECDL).

Kollégiumi elhelyezés

Lehetséges, de ezt a tanulónak, illetve a szülőknek kell kérniük a következő kollégiumok egyikében:
Ady Endre (Fiú)kollégium* Szeged, Közép fasor 23.
MÁV Kollégium Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Tömörkény István Kollégium* Szeged, Korányi fasor 2.
Városi Kollégium Székhelyintézménye* Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.

Az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai számára a kollégiumi elhelyezés kötelező. Helye: Szegedi Városi Kollégium Székhelyintézménye

A *-gal jelölt kollégiumok a Szegedi Városi Kollégium telephelyei

A gimnázium külföldi kapcsolatai

Általában kétévente kerül sor 20-25 tanuló cseréjére kölcsönös vendéglátással, családoknál történő elhelyezéssel.

Partnerintézményeink: