Matematika-fizika

Tanulmányi terület Matematika-fizika tagozat
Kód0401
Felvehető15 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
Iskolai szóbeli vizsga: matematika, fizika.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont) =(magyar nyelv x 0,5) +(matematika x 0,8) + szóbeli
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgákon pedig matematikából 15, fizikából pedig 10 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A matematika-fizika tanulmányi terület diákjai nagyobb óraszámban tanulják a matematika, és a fizika tantárgyakat. Ezzel a képzéssel a 8. osztályt elvégzők számára is elérhetővé szeretnénk tenni a magasabb szintű matematika elsajátítását. A felsőfokú műszaki, informatikai képzés iránti egyre nagyobb társadalmi igény kielégítése a célunk.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a matematika a fizika és az informatika iránt és/vagy olyan szakokon* szeretnének továbbtanulni, amelyen e tárgyak legalább egyike a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*mérnök, közgazdász, kereskedelem, államigazgatás, informatikus, programozó, geográfus, matematikus, fizikus, csillagász vagy tanári pálya).

Témakörjegyzék a matematika szóbeli felvételihez  

 • számolás racionális számokkal
 • elsőfokú egyenletek
 • egyszerű szöveges feladatok
 • százalékszámítás
 • oszthatósági alapfogalmak, szabályok
 • halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak
 • sokszögek osztályozása, speciális sokszögek
 • a háromszög szögeinek összege, a háromszög nevezetes vonalai, pontjai
 • területszámítás
 • grafikonok értelmezése, adatok rendezése, táblázatok értelmezése
 • alapvető függvények grafikonjai
 • egyszerű összeszámolási feladatok

Értékelési szempontok a 8 évfolyamos speciális matematika-fizika tagozat szóbeli felvételi vizsgáján matematikából

 • az általános iskolai matematika anyagban szereplő fogalmak biztos ismerete 8. osztály első félévével bezárólag
 • számolási készség közönséges illetve tizedes törtekkel végzett műveletek során
 •  negatív számokkal végzett alapműveletek ismerete
 • az egyenes illetve fordított arányosság alkalmazása egyszerű szöveges feladatok megoldása során, az átlag fogalma
 • a százalékszámítás alkalmazása
 • mértékegységek átváltása
 • szerkesztési alapfeladatok (nevezetes szögek, szakaszfelező merőleges, szögmásolás, szakasz egyenlő részekre bontása)
 • felszín, illetve térfogat számítási alapképletek alkalmazása egyszerű feladatokban
 • logikus gondolkodás
 • világos megfogalmazások, kifejezési képesség
 • a feltett kérdésekre való reagálás módja

Témakörjegyzék a fizika szóbeli felvételihez 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

 • Egyszerű út- és időmérés.
 • A mérési eredmények feljegyzése, értelmezése.
 • Út-idő grafikon készítése és elemzése.
 • Az út és az idő közötti összefüggés felismerése.
 • A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása.
 • A megtett út és a menetidő kiszámítása.

Az egyenletesen változó mozgás

 • Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata (pl. lejtőn mozgó kiskocsi).
 • A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma.
 • Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalma és értelmezése konkrét példákon.

A testek tehetetlensége és tömege

 • Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. A tehetetlenség törvénye.

Erő és mozgásállapot változás

 • A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. (Egyszerű kísérletek.)
 • Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége, az erő ábrázolása.

Erőfajták

 • Gravitációs erő (a Föld vonzása a testekre).
 • Súly (és súlytalanság).
 • Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége).
 • Rugóerő (a rugós erőmérő működése).

Egy testre ható erők együttes hatása

 • Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma

Erő-ellenerő

 • Az erő két test közötti kölcsönhatásban (egyszerű kísérletek).

A mechanikai munka

 • A munka értelmezése, mértékegysége.
 • Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út kiszámítására. A mechanikai energia fogalma

Az egyszerű gépek: emelő, lejtő

 • A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata, sztatikai bevezetése, a forgatónyomaték kiszámítása.
 • Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill. erőkar kiszámítása).
 • Az egyszerű gépek gyakorlati haszna.

Szilárd testek által kifejtett nyomás

 • A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján, a felismert összefüggések matematikai megfogalmazása, a formula alkalmazása.

Nyomás a folyadékokban és gázokban

 • A hidrosztatikai nyomás.
 • A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a nyomást meghatározó paraméterek.
 • Közlekedőedények (egyszerű kísérletek, környezetvédelmi vonatkozások, pl. kutak, vizek szennyezettsége).

Arkhimédész törvénye, a testek úszása

 • A felhajtóerő kísérleti vizsgálata.
 • Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei.
 • Egyszerű feladatok Arkhimédész törvényére.

Hőtani alapjelenségek

 • Hőmérséklet és mérése.
 • A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

Hő és energia

 • A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő és mérése, az égéshő.
 • Energia megmaradása termikus kölcsönhatás során.

Halmazállapotok, halmazállapot-változások

 • Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok.
 • A halmazállapot-változások – olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás – jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése.
 • A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása.

Energia megmaradása

 • Az energia megmaradásának tudatosítása, kvalitatív szintű érzékeltetése egyszerű példákon.
 • A különböző energiafajták bemutatása egyszerű példákon.

Teljesítmény és hatásfok

 • A teljesítmény és hatásfok fogalma.

Elektrosztatikai alapismeretek

 • Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés.

Az elektromos áram, egyszerű elektromos áramkörök

 • Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül.
 • Az elektromos áramkör részei, egyszerű áramkörök összeállítása, az áramerősség és mérése.
 • A feszültség és mérése.

Ohm törvénye

 • Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége.
 • Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása).
 • Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

A felsorolt témákból kell felkészülni. A felelet során be kell mutatni egy elméleti részt vagy egy kísérletet kell értelmezni. Egy gondolkodtató feleletet is kaptok. Értékeljük a logikus felépítést és a pontos megfogalmazást is. A kísérleteket természetesen nem kell elvégeznetek. Azt kell csupán elmondanotok, hogy miként végeznétek el azokat – milyen tapasztalatokat szereznétek, milyen összefüggésekre derülne fény.

Értékelési szempontok a 8 évfolyamos speciális matematika-fizika tagozat szóbeli felvételi vizsgán fizikából:

 • elméleti-kísérleti elemző rész tartalma 5 pont
 • problémamegoldás 3 pont
 • logikus felépítés 1 pont
 • szakkifejezések, mértékegységek pontos használata 1 pont