Kémia tagozat

Tanulmányi terület Kémia tagozat
Kód0402
Felvehető15 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és írásbeli matematikából (2024. január 20-án).
Iskolai szóbeli vizsga kémiából.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25
Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + szóbeli
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A kémia tagozat diákjai 4 évfolyamon keresztül magas óraszámban tanulják a kémiát. (A gimnáziumi tanterv szerint tanuló osztályokban csak a 10. évfolyam végéig oktatjuk a tantárgyat.) A kémia tagozat diákjai a 11. évfolyamon vagy biológia, vagy fizika, vagy matematika emelt szintű képzést választhatnak.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a kémia iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a kémia az egyik kötelező érettségi/felvételi tárgy (*orvos, biológus, gyógyszerész, vegyész, környezetkutató, tanár).

A kémiaoktatásról

1979-ben Magyarországon elsőként indítottuk el a megszokott fakultációs rendszer helyett speciális kémia tagozatunkat. Néhány évvel később, az addigi tapasztalatok alapján, a 2002-ben elhunyt Meleg István kollégánk olyan tantervet dolgozott ki, amelyet apróbb változtatásokkal ma is használunk. Iskolánk jelentős anyagi ráfordítással folyamatosan biztosítja a jól felszerelt laboratórium működését valamint az ehhez szükséges eszköz- és vegyszerellátást. Tagozatunk az eltelt húsz év alatt a középiskolai kémiaoktatás délalföldi bázisává vált.

A speciális kémia tagozat tantervének fontosabb jellemzői, célkitűzései:

 • folyamatossá teszi a tanulók kémiaoktatását az érettségiig
 • a hagyományos tantervben szereplő kiegészítő témakörök törzsanyagként szerepelnek
 • a törzsanyagon túlmenően fontos fizikai-kémiai ismeretanyagot dolgoz fel
 • a laboratóriumi munkával anyagismeret szerzésére teremt lehetőséget, fejleszti a manuális készséget
 • a laboratóriumi munka során kvantitatív és kvalitatív analitikai kémiai ismereteket nyújt
 • lehetővé teszi a tanulók megfigyelő, problémafelvető és rendszerező készségének fejlesztését
 • kialakítja és fejleszti a tanulók feladatmegoldó készségét

A tagozaton végzett munka hatékonyságát és eredményességét a felvételi vizsgákon és a különböző országos kémiai versenyeken elért kiváló eredmények igazolják.
Tanulóink minden évben szép sikereket érnek el az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen, a Kémia OKTV-n, sőt több esetben a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián is.

 Témakörjegyzék a kémia szóbeli felvételi vizsgára

Minden napi anyagaink

 • Az anyagok tulajdonságai és változásai
 • Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok
 • A levegő, szennyeződése és védelme
 • Az égés és a tűzoltás
 • A víz és alkotórészei
 • Az oldatok
 • Keverékek és oldatok szétválasztása
 • Az oldatok töménysége

Atomok és elemek

 • Az elem és az atom
 • Az anyagmennyiség
 • Az atom felépítése
 • Az elektronburok
 • Az atomok és elemek a periódusos rendszerben

Elemek és vegyületek

 • Fémek és nemfémek
 • Elemmolekulák
 • Vegyületek, vegyületmolekulák
 • Ionok, ionvegyületek, ionkötés

Kémiai reakciók

 • A kémiai reakció
 • A kémiai egyenlet
 • Kémiai számítások
 • Oxidáció és a redukció
 • Savak, savas kémhatás
 • Bázisok, lúgos kémhatás
 • Közömbösítés

A nemfémes elemek és vegyületeik

 • A hidrogén és a víz
 • A halogénelemek
 • A klór
 • A sósav
 • Az oxigén és az ózon
 • A kén és vegyületei
 • A kénsav
 • A nitrogén és vegyületei
 • A foszfor és vegyületei
 • A szén és vegyületei
 • A szilícium és vegyületei

A fémes elemek és vegyületeik témakörben ameddig eljutottatok a tananyagban!

A szóbeli felvételi vizsga értékelési szempontjai:

Pontozás
A tanuló nem a témáról beszél, tanári segítséggel sem tér át a kérdésben szereplő témára.0
A tanuló megemlít néhány információt a kérdésben szereplő témával kapcsolatban, de alapvetően nincs tisztában a kérdés lényegével.1-4
A tanuló tisztában van a feladatával, hiányos tudása miatt azonban csupán egy szűk részletét tárgyalja.5-9
A tanuló a kérdésben szereplő téma egyes részeit csak felületesen tárgyalja, illetve a felelet több súlyos szaktárgyi tévedést tartalmaz.10-14
A tanuló a kérdésben szereplő téma egy nagyobb részletével nincs tisztában, vagy sok apró hibát ejt, vagy csak tanári kérdésekre adott válaszokkal fejti ki a témát.15-19
A vizsgázó felelete során a kérdésben szereplő téma legtöbb lényeges részletét önállóan tisztázza. A felelet hiányosságára vagy apróbb pontatlanságára vonatkozó, a tanár által feltett 1-2 kiegészítő kérdésre nem tudja a választ.20-24
A tanuló felelete során a kérdésben szereplő téma minden lényeges részletét önállóan tisztázza, a tanár által feltett egy-két kiegészítő kérdésre helyesen felel.25